Dlaczego Futura
 • Uprawnienia szkoły publicznej
 • Czesne od 0 zł
 • Wysoka jakość kształcenia
 • Materiały z zajęć on-line
 • Najnowsze na rynku zawody i specjalności
 • Kilkadziesiąt nowych możliwości kształcenia
 • Darmowe zaświadczenia 
 • Zajęcia w centrum miasta
 • Nauczyciele z pasją
 • Praktyki zawodowe w renomowanych firmach
 • Cafe internet za darmo
 • Darmowy basen
 • Wejściówki do klubów, kin, teatrów
SZKOŁY POLICEALNE

Chcesz się rozwijać i zdobyć wymarzony zawód?

Wyselekcjonowaliśmy dla Ciebie najlepsze zawody dopasowane do potrzeb rynku pracy.
Wybierz kierunek, który Cię zainteresuje.

Kursy przygotowawcze do matury

 

O KURSIE

Kursy przedmaturalne  Futura – Kursy i Szkolenia dla Dorosłych prowadzą wyłącznie egzaminatorzy pracujący w szkołach na terenie Warszawy, specjalizujący się  w przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego. 

Kursy skierowane są do:

 • tegorocznych maturzystów;
 • maturzystów z lat 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/2009, 2009/2010 którzy chcą poprawić uzyskane wyniki.

Kursy przygotowują do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym z następujących przedmiotów: język polski (część pisemna), historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, matematyka, biologia, język angielski (część ustna i pisemna), język niemiecki (część ustna i pisemna). Podczas zajęć doskonalone będą wszystkie sprawności oceniane na egzaminie maturalnym.

Ponadto oferujemy kurs z zakresu tworzenia prezentacji z języka polskiego. W ramach zajęć pomagamy w przygotowaniu planu , bibliografii , napisaniu oraz prawidłowym i efektywnym przedstawieniu autoprezentacji. Oprócz tradycyjnych konsultacji istnieje możliwość otrzymywania wskazówek od nauczyciela drogą elektroniczną.

 

Kursy  obejmują:

Powtórzenie, uporządkowanie oraz usystematyzowanie  - zgodnie z obszarem Sylabus CKE, rowiązywanie przykładowych testów. Wszystkie kursy kończą się próbnym egzaminem maturalnym opracowanym przez prowadzących kurs i uwzględniającym  standardy wymagań na egzamin maturalny. Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie materiały dydaktyczne, testy, ćwiczenia.

Kurs obejmuje doskonalenie umiejętności określonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego

 

SZCZEGÓŁOWA OFERTA KURSÓW

 

JĘZYKI OBCE

 

Język obcy  angielski lub niemiecki na poziomie podstawowym ( część pisemna)

Kurs obejmuje doskonalenie umiejętności odpowiadających wymaganiom dla poziomu podstawowego, czyli uczestnicy wykonują:

 • zadania sprawdzające rozumienie wysłuchanych tekstów (informacyjne (np. komunikaty i instrukcje), rozmowy, wywiady, teksty narracyjne,
 • czytają  teksty informacyjne, publicystyczne, narracyjne, literackie i rozwiązują zadania sprawdzające ich rozumienie,
 • ćwiczą umiejętność pisania krótkich i dłuższych tekstów użytkowych (np. notatka / wiadomość, pocztówka, ogłoszenie, zaproszenie, ankieta, list prywatny, prosty list formalny.

Język obcy angielski lub niemiecki na poziomie rozszerzonym ( część pisemna)

Kurs obejmuje doskonalenie umiejętności odpowiadających wymaganiom dla poziomu rozszerzonego, czyli uczestnicy wykonują:

 • zadania wymagające zastosowania odpowiednich struktur leksykalno-gramatycznych,
 • doskonalą umiejętność pisania dłuższych tekstów na określony temat (opis, opowiadanie,  recenzja,  rozprawka);
 • rozwiązują zadania sprawdzające rozumienie wysłuchanych tekstów - informacyjne (np. komunikaty i instrukcje),  rozmowy, wywiady,  teksty narracyjne;
 • czytają teksty (informacyjne, publicystyczne, narracyjne, literackie)  i rozwiązują zadania sprawdzające ich rozumienie  oraz rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych .

 Język obcy na poziomie podstawowym ( część ustna)

Kurs obejmuje doskonalenie umiejętności odpowiadających wymaganiom dla poziomu podstawowego, czyli uczestnicy doskonalą:

 • sprawność mówienia poprzez prowadzenie rozmów sterowanych zgodnie ze scenariuszem podanym w zadaniu ( uzyskiwanie, udzielanie informacji, relacjonowanie wydarzeń – użycie czasów przeszłych, negocjowanie),
 • opisanie ilustracji i udzieleniu odpowiedzi na pytania sprawdzające umiejętności opisywania sytuacji, przedmiotów, osób i wyrażania własnej opinii.

Język obcy na poziomie rozszerzonym ( część ustna)

Kurs obejmuje doskonalenie umiejętności odpowiadających wymaganiom dla poziomu rozszerzonego, czyli uczestnicy doskonalą:

 • umiejętność rozmowy na podstawie materiału stymulującego, który zawiera różnorodne elementy, takie jak ilustracje, fragmenty tekstu, nagłówki, tytuły, komiksy, diagramy, wykresy, tabele itp.,
 • umiejętności opisu / prezentacji materiału stymulującego, interpretacji zawartych w nim treści oraz wyrażania i uzasadniania własnej opinii,
 • umiejętność zaprezentowanie dłuższej, trwającej około 3 minut, wieloaspektowej wypowiedzi na wybrany temat i udzielenia odpowiedzi na pytania sprawdzające umiejętność wyrażania, uzasadniania i obrony własnej opinii związanej z prezentowanym tematem.

BIOLOGIA

Biologia na poziomie podstawowym

Kurs polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych, sprawdzających wiedzę i umiejętność zastosowania tej wiedzy w praktyce. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań egzaminacyjnych dla poziomu podstawowego  w obszarach - wiadomości i rozumienie, korzystanie z informacji, tworzenie informacji.

Biologia na poziomie rozszerzonym

Kurs polega rozwiązanie zadań egzaminacyjnych, sprawdzających wiedzę i umiejętność zastosowania tej wiedzy w praktyce oraz umiejętność zastosowania poznanych metod do rozwiązywania problemów dotyczących treści obejmujących zakres wymagań egzaminacyjnych dla poziomu rozszerzonego w obszarach - wiadomości i rozumienie, korzystanie z informacji, tworzenie informacji.

 

GEOGRAFIA

Geografia na poziomie podstawowym

Kurs polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych na podstawie barwnej, szczegółowej mapy oraz innych pomocniczych materiałów źródłowych np.: mapy przeglądowej, planu, tekstu, fotografii, tabeli statystycznej, schematu, wykresu, profilu, przekroju. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań określonych dla poziomu podstawowego w obszarach - wiadomości i rozumienie, korzystanie z informacji, tworzenie informacji.

Geografia na poziomie rozszerzonym

Kurs polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów źródłowych, w tym barwnej mapy szczegółowej, z uwzględnieniem różnych skal przestrzennych i czasowych. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu podstawowego i rozszerzonego w obszarach - wiadomości i rozumienie, korzystanie z informacji, tworzenie informacji.

 

MATEMATYKA

Matematyka na poziomie podstawowym

Kurs polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających rozumienie pojęć i umiejętność ich zastosowania w życiu codziennym oraz zadań o charakterze problemowym. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu podstawowego.

Matematyka na poziomie rozszerzonym

Kurs polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających egzaminacyjnych wymagających rozwiązywania problemów matematycznych. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu rozszerzonego z uwzględnieniem umiejętności wymaganych na poziomie podstawowym.

 

HISTORIA

Historia na poziomie podstawowym

Kurs polega na rozwiązaniu zadań typowych dla testu, obejmującego cały zakres wymagań egzaminacyjnych, sprawdzających umiejętności opisane we wszystkich standardach dla poziomu podstawowego. Są to zadania zamknięte (wielokrotnego wyboru, na dobieranie, typu „prawda – fałsz”) i zadań otwartych które wymagają samodzielnego formułowania zwięzłych odpowiedzi. Większość stanowią zadania z tzw. wyposażeniem, a więc z wykorzystaniem krótkiego tekstu źródłowego, ilustracji (ikonografii), mapy, danych statystycznych i innych źródeł wiedzy historycznej. Zadania uwzględniają historię polityczną, historię społeczno – gospodarczą oraz historię kultury ze wszystkich epok historycznych (starożytność, średniowiecze, czasy nowożytne, wiek XIX, wiek XX).

Historia na poziomie rozszerzonym

Kurs polega na rozwiązaniu zadań typowych dla testu, obejmującego cały zakres wymagań egzaminacyjnych, sprawdzających umiejętności opisane we wszystkich standardach dla poziomu rozszerzonego. Są to zamkniętych (wielokrotnego wyboru, na dobieranie, typu „prawda–fałsz”) i otwartych, które wymagają samodzielnego formułowania zwięzłych odpowiedzi. Większość stanowią zadania z tzw. wyposażeniem, a więc z wykorzystaniem krótkiego tekstu źródłowego, ilustracji (ikonografii), mapy, danych statystycznych i innych źródeł wiedzy historycznej. Zadania w tej części uwzględniają historię polityczną, historię społeczno-gospodarczą oraz historię kultury ze wszystkich epok historycznych (starożytność, średniowiecze, czasy nowożytne, wiek XIX, wiek XX) i sprawdzają umiejętności opisane we wszystkich standardach dla poziomu podstawowego. Ponadto uczestnicy kursu doskonalą umiejętność pracy z materiałem źródłowym, w tym umiejętności interpretowania i syntetyzowania.

Część druga sprawdza umiejętności pracy Zdający otrzymuje w tej części materiały źródłowe i zadania, które podejmują wybrane zagadnienie historyczne. Zdający udziela odpowiedzi na pytania do podanych w arkuszu różnorodnych źródeł wiedzy historycznej (źródła pisane, ikonograficzne, statystyczne, kartograficzne i inne) z co najmniej dwóch epok historycznych. Kurs doskonali umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnej, przedstawiania oraz oceniania zjawisk i procesów historycznych. Zdający pisze własny krótki i spójny tekst na jeden spośród dwóch tematów do wyboru. Tematy zaproponowane jako zadanie rozszerzonej odpowiedzi są zgodne z zagadnieniem głównym arkusza. Zadanie rozszerzonej odpowiedzi sprawdza umiejętności opisane we wszystkich.

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Wiedza o społeczeństwie na poziomie podstawowym

Kurs polega na rozwiązaniu zadań typowych dla testu obejmującego cały zakres wymagań egzaminacyjnych na poziomie podstawowym (zamknięte oraz otwarte wymagające umiejętności analizowania, czytania przepisów prawnych, interpretowania danych statystycznych, formułowania i uzasadniania własnego stanowiska)

Wiedza o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym

Część pierwsza polega na rozwiązaniu testu sprawdzającego wiedzę przedmiotową, doskonalenie umiejętności pracy z materiałem źródłowym. Doskonalenie udzielania  odpowiedzi na pytania do różnych źródeł informacji (źródła pisane, ikonograficzne, statystyczne, kartograficzne). Doskonalenie umiejętności napisaniu spójnego tekstu własnego  na podstawie materiału źródłowego, w którym wykorzystuje wnioski z analizy źródeł związanych z wybranym tematem. Zadania z arkusza na poziomie rozszerzonym sprawdzają umiejętności opisane we wszystkich obszarach standardów poziomu podstawowego i rozszerzonego.

 

JĘZYK POLSKI

Język polski w zakresie podstawowym – część pisemna

Kurs obejmuje doskonalenie umiejętności odpowiadających wymaganiom dla poziomu podstawowego, czyli uczestnicy wykonują zadania mające na celu doskonalenie: umiejętności rozumienia czytanego tekstu nieliterackiego i pisania własnego tekstu w związku z tekstem literackim.

Język polski w zakresie rozszerzonym – część pisemna

Kurs obejmuje doskonalenie umiejętności odpowiadających wymaganiom dla poziomu rozszerzonego , czyli uczestnicy wykonują zadania mające na celu doskonalenie:umiejętności rozumienia czytanego tekstu nieliterackiego i pisania własnego tekstu w związku z tekstem literackim

Prezentacje maturalne z języka polskiego

Maturzyści, którzy zdecydowali się na kurs z języka polskiego, mają w pakiecie ogólną pomoc przy tworzeniu prezentacji maturalnych (korekta planów prezentacji, bibliografia, porady merytoryczne, wskazówki techniczne).

 1. UWAGA! Przedstawiamy  także ofertę dla tych, którzy chcieliby przygotować się z nami do samej prezentacji z języka polskiego, nie decydując się na cały kurs. Pomoc w takim przygotowaniu miałaby głównie charakter on-line. Planujemy także 2, 3 konsultacje z nauczycielem. Proszę jednak pamiętać, że my pomagamy w tworzeniu prezentacji. KOSZT 280   zł

ZALETY i PRZEWAGI

Nasze nauczanie opiera się na zasadzie jasno określonego celu: którym jest skuteczne przygotowanie do egzaminu maturalnego, dlatego przede wszystkim ćwiczymy umiejętności oceniane na maturze.

Na początku każdego kursu, nauczyciele egzaminatorzy OKE, omawiają strukturę arkuszy, typy zadań,  oraz sposób ich punktowania, ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów.


PŁATNOŚCI

POZIOM PODSTAWOWY

Tryb wieczorowy podstawowy 2 razy w tygodniu po 2 godziny . 60 h od grudnia do marca.

Tryb weekendowy podstawowy 2 razy w miesiącu po 4 godziny w sobotę i 4 w niedzielę.

Koszt wraz materiałami 690 zł

Płatność w II ratach lub z góry z 5 % rabatem.

I rata- 390 zł  płatna w dniu zapisu,

II rata 300 zł- płatna  do 10 stycznia 2010

 

POZIOM ROZSZERZONY

Tryb wieczorowy 3 razy w tygodniu po 3 godziny . 90 h od grudnia do marca.

Tryb weekendowy 2 razy w miesiącu po 5 godzin . 90 h od grudnia do marca.

Koszt wraz z materiałami 890 zł

Płatność w III ratach lub z góry z 5 % rabatem.

I rata- 390 zł 

II rata 300 zł

III rata 200 zł

 

ZAPISY

Rezerwacja miejsca w Warszawie pod numerem telefonu 022 892 99 05, 022 892 99 06,

fax. 022 826 04 18, e-mail: warszawa@futura .edu.pl

Rezerwacja miejsca w Lublinie pod numerem telefonu 081 534 95 51, 081 534 95 55

fax. 081 534 27 15, e-mail: lublin@futura.edu.pl

Zapisy on-line www. futura.edu.pl

 

Copyright © FUTURA EDUKACJA. Wszelkie prawa zastrzeżone