Usługi geologiczne i geotechniczne niezbędne w każdym procesie budowy budynków

Usługi geologiczne i geotechniczne niezbędne w każdym procesie budowy budynków

Usługi geologiczne i geotechniczne niezbędne w każdym procesie budowy budynków, które są niezbędne do kompleksowego badania warunków naturalnych terenu i uzyskania niezbędnych materiałów do opracowania wykonalnych ekonomicznie i technicznie rozwiązań. Chodzi o zakres projektowania i budowy, a także do uzyskania danych do przewidywania zmian środowiskowych pod wpływem budowy i eksploatacji konstrukcji.

Badania geotechniczne to zestaw działań, w tym badanie gleby w obszarze, na którym planowana jest budowa projektu budowlanego lub w którym konstrukcja już istnieje. Badania te mają ogromne znaczenie w przygotowaniu do prac budowlanych. Działania te są niezbędne przy projektowaniu budynków.

Badanie geologiczne dla budownictwa

Ten zestaw środków obejmuje następujące rodzaje pracy:

 • Gromadzenie i przetwarzanie badań i materiałów badawczych z ostatnich lat
 • Koordynacja pracy podczas badania
 • Wiercenie studni z pobieraniem próbek gleby, wód gruntowych i powierzchniowych
 • Badania hydrogeologiczne
 • Badania laboratoryjne gleby, wód gruntowych i powierzchniowych
 • Przetwarzanie materiałów, przygotowanie opisu technicznego, wnioski, aktualizacja

Usługi geologiczne i geotechniczne świadczone przez specjalistyczne firmy składają się z całościowej oferty z zakresu usług geologicznych, geotechnicznych i hydrotechnicznych.

Profesjonalne firmy świadczące usługi geologiczne i geotechniczne  wyróżniają się:

 • Najbardziej zaawansowane urządzenia i sprzęt
 • Wykorzystanie innowacyjnych metod testowania gleby
 • Obecność specjalistycznego laboratorium glebowego
 • Wykorzystując najnowsze oprogramowanie i innowacyjne metody przetwarzania informacji, wyjątkowe doświadczenie w modelowaniu 3D
 • Wysoko wykwalifikowani pracownicy, certyfikowani eksperci.

Prace geotechniczne jako element usług geologicznych i geotechnicznych

Inżynierowie pracujący w firmach prowadzący usługi geologiczne i geotechniczne są gotowi do wykonywania obliczeń geotechnicznych różnych obiektów budowlanych i rekonstrukcyjnych. Wykonywanie obliczeń geotechnicznych w systemach oprogramowania dla złożonych obiektów jest obowiązkowe, szczególnie w trudnych warunkach geologicznych.

usługi geotechniczne

Skład prac geotechnicznych:

 • Kontrola budynków i konstrukcji o dowolnej złożoności
 • Wykonywanie obliczeń weryfikacyjnych dowolnej złożoności
 • Opracowanie środków priorytetowych w celu wyeliminowania liczby wypadków konstrukcji budowlanych
 • Kontrola istniejących fundamentów polowych
 • Opracowywanie projektów podziemnych części budynków, w tym hydroizolacja, jej naprawa i renowacja

Na etapie prac przedprojektowych, a także podczas pracy, można dokonać korekty istniejących rozwiązań projektowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa obiektu. Firmy specjalizujące się w usługach geologicznych i geotechnicznych przeprowadzają cały zakres badań geotechnicznych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi klienta. W trakcie wdrażania zostają przedstawione wyniki badań i wszystkie załączone schematy obliczeniowe, mapy i wykresy. Badania inżynierskie i geotechniczne to prace nad badaniem właściwości różnych rodzajów gleb, które zostaną wykorzystane, jako fundament konstrukcji, analiza środowiska do projektowania i budowy konstrukcji podziemnych oraz do oceny stabilności naturalnych stoków i zboczy.

Co obejmuje badanie geotechniczne?

Wcześniej tego rodzaju prace były włączone do kompleksu badań hydrologicznych, geologicznych i geofizycznych i były wykonywane, jako oddzielne zadania od całego kompleksu badań, obecnie badania geotechniczne, jako niezależna forma, obejmują następujące prace;

 • Dynamiczne, statyczne i wiertnicze sondowanie gleb w celu ustalenia ich standardowych właściwości mechanicznych.
 • Modelowanie fizyczne i matematyczne interakcji środowiska geologicznego z projektowanymi budynkami.
 • Badania cech gleby przy użyciu metod obliczania konstrukcji budynków i ich fundamentów.
 • Kontrola geotechniczna na etapie budowy budynków i przyległych do nich terytoriów.
 • Kompleks badań terenowych gleb z określeniem standardowych charakterystyk wytrzymałości i odkształceń.
Usługi geologiczne i geotechniczne niezbędne w każdym procesie budowy budynków
Usługi geologiczne i geotechniczne niezbędne w każdym procesie budowy budynków

Badania geotechniczne to szeroki zakres badań inżynieryjnych w celu przygotowania robót budowlanych, które są wykonywane przez inżynierów geotechnicznych w celu sprawdzenia mechaniki gruntu i fundamentów przyszłego budynku, zarówno metodami polowymi, jak i przy pomocy laboratoryjnej analizy danych. Badania inżynieryjne dla budownictwa są podstawą bezpieczeństwa całego procesu, ponieważ uwzględniają wszystkie pojawiające się negatywne czynniki i pozwalają uniknąć nieprzewidzianych sytuacji.

Na podstawie kontroli geotechnicznej i prac nad analizą zebranych informacji klient otrzymuje pełny raport techniczny z informacjami na temat badanego obiektu, a także zalecenia mające na celu wyeliminowanie i zapobieganie możliwym negatywnym konsekwencjom. Na wczesnych etapach budowy budynków i konstrukcji przemysłowych ważne jest wiercenie. We współczesnym świecie skala projektowanych obiektów i ich ilość stale rośnie. Dlatego gleba, na której zostaną wzniesione te budynki, wymaga najdokładniejszych badań a niezawodność i trwałość budynków, a tym samym bezpieczeństwo miasta, zależą od jego składu i cech.

Author: futura