Czym jest ochrona przeciwpożarowa?

Czym jest ochrona przeciwpożarowa?

Czym jest ochrona przeciwpożarowa? Pierwsze działania mające zapobiegać pożarom zaczynają się już na etapie budowy obiektu. To właśnie wtedy, określa się materiały z jakich zostanie wybudowany obiekt, ważne jest zastosowanie możliwie najlepszych materiałów o mało łatwopalnych cechach.

Ważną kwestią są również zastosowanie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych w budynku np. aby powstrzymywać rozprzestrzenianie się pożaru i chronić przed zapaleniem inne budynki w sąsiedztwie stosuje się stropy niepalne a także wznosi się ściany przeciwpożarowe. Dodatkowo, już na etapie planowania należy określić w którym miejscach umieszczony zostanie przenośny sprzęt ppoż.

Jak jeszcze chronić budynek przed pożarem?

Czym jest ochrona przeciwpożarowa?
Czym jest ochrona przeciwpożarowa?

Jeszcze na etapie projektu należy uwzględnić dobry dojazd do obiektu dla służb ratowniczych, zapewnić im łatwy dostęp do ujścia wody  czyli hydrantów oraz zbiorników wodnych, a przede wszystkim należycie wyznaczyć drogi ewakuacyjne. Większe obiekty i budynki należy wyposażyć również w dodatkową instalację wodociągową.

Specjaliści z dziedziny ochrony przeciwpożarowej wskazują również na konieczność posiadania odpowiedniego sprzętu ppoż.  I tak, można zainstalować systemy sygnalizacji pożarowej czyli tak zwane czujki pożarowe. Będą one ostrzegać Nas w przypadku pojawienia się dymu czy też otwartego ognia w danym pomieszczeniu, automatycznie włączając alarm i wzywając odpowiednie służby. To rozwiązanie jest już obecnie bardzo powszechne głównie ze względu na swoje szerokie zastosowanie.

Jaki sprzęt ppoż.?

Oprócz tego każdy budynek powinien posiadać na wyposażeniu podręczny sprzęt gaśniczy który służy gaszeniu pożaru w początkowej jego fazie. Jest to sprzęt, który większości z Nas jest dobrze znany, ponieważ do takiego sprzętu zalicza się przede wszystkim różnego rodzaju gaśnice, hydronetki oraz sprzęt tłumiący jak koce gaśnicze.

Do sprzętu ppoż. zalicza się również sprzęt dodatkowy jak skrzynie z piaskiem, drabiny czy też łopaty. Cały ten sprzęt jest niezbędny podczas wystąpienia w budynku czy też zakładzie pożaru. Często, szybka reakcja z użyciem sprzętu ppoż. może zaprzestać rozprzestrzenianiu się ognia czy też ocalić budynek przed całkowitym spłonięciem.

Zobacz dostępne szkolenia BHP:

Rozmieszczenie urządzeń ostrzegawczych i sprzętu ppoż.

Ważne jest, żeby wszystkie podstawowe sprzęty gaśnicze oraz alarmowe były umieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych. Najlepsze do tego są takie miejsca jak wejścia do budynków i pomieszczeń, klatki schodowe oraz korytarze. Jeżeli mamy do czynienia z obiektami firmowymi, magazynami czy też halami produkcyjnymi, miejsca takie muszą być prawidłowo oznakowane, tak żeby pracownicy mogli je dostrzec z różnych miejsc w hali czy też magazynie.

Dodatkowo, każdy pracownik powinien zostać odpowiednio przeszkolony i poinformowany o lokalizacji takich miejsc. Szybka reakcja w momencie wystąpienia zagrożenia pożarowego może być nieoceniona. Ważne również, żeby środków gaśniczych była dostępna odpowiednia ilość, eksperci wskazują na przynajmniej 2 lub 3 kg na każde 100 m2 powierzchni w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym jak np. zraszacze.

Przyjmuje się również, iż z każdego miejsca w budynku droga do najbliższej gaśnicy nie powinna wynosić więcej niż 30 metrów a samo dojście do gaśnic powinno być odpowiednio szerokie.

Jaki rodzaj gaśnic?

Przenośne gaśnice to najpopularniejszy i najczęściej stosowany sprzęt ppoż. w zakładach. Na rynku istnieje jednak kilka rodzajów gaśnic, na który się więc zdecydować? Przy ustalaniu rodzaju zapotrzebowania obiektu na gaśnice należy wziąć pod uwagę na jakie zagrożenia narażony jest dany budynek czy też zakład. I tak, do gaszenia pożarów ciał stałych stosuje się zazwyczaj gaśnice płynowe lub pianowe.

Z kolei do pożarów cieczy palnych czy też substancji stałych topiących się stosuje się gaśnice płynowe, pianowe, proszkowe lub też śniegowe. Do gaszenia gazów palnych stosuje się gaśnice proszkowe lub śniegowe a do gaszenia pożarów metali lekkich stosuje się gaśnice proszkowe a urządzenia pod napięciem gasi się gaśnicami proszkowymi lub śniegowymi.

Nie tylko sprzęt ppoż., ale też wiedza

Oprócz samego zapobiegania i wyposażania budynków w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy, należy także przedstawić pracownikom podstawową wiedzę na temat zasad postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego. Pracownicy powinny znać miejsca, w których zlokalizowane są  gaśnice i inne środki gaśnicze a także powinni znać drogi ewakuacyjne i cały protokół postępowania w konkretnych przypadkach. Od właściwej reakcji może zależeć bezpieczeństwo a często i życie pracowników, dlatego tak ważna jest szybka i prawidłowa reakcja.

angielski francuski niemiecki hiszpański

Author: futura